Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Marketing


MarketingPoprzednia praca: Rachunkowosc.
Następna praca: Czynniki wzrostu gospodarczego.Treść: 1.Cykl życia produktu modnego charakteryzuje się brakiem fazy NASYCENIA
2.Negocjacje handloweto instrument strategii DYSTRYBUCJI
3.Marchandising to MARKETING HANDLOWY
4.Postawa skorygowana o ograniczenia ekonomiczne tech i spol to INHIBITOREM
5.Cykl życia modelu produktu na rynku jest RÓWNY CYLKOWI ŻYCIA PRODUKTU NA RYNKU
6.Instrument promocji oddziałujący bezpośrednio na konsumenta to REKLAMA
7.Domy dyskontowe to: WIELKIE HALE SPRZEDAŻNE POZA CENTRUM MIASTA OTOCZONE PARKINGAMI W KTÓRYCH CENY SĄ NIŻSZE NIŻ W SUPERMARKETACH A WARUNKIEM ZAKUPU JEST NABYCIE WIĘKSZEJ ILOŚCI TOWARU JEDNORAZOWO
8.Najważniejsze znaczenia przy kształtowaniu strategii marketingowej mają decyzje związane z WPROWADZANIEM NOWEGO PRODUKTU
9.Do strumieni przepływających w kanale rynku w obu kierunkach zalicza się INFORMACJĘ RYNKOWĄ
10.Za twórców definicji marketingu uważa się BUTLER i SHAWA
11.Podstawą kształowania strategii mark są zjawiska ZEW W STOSUNKU DO FIRMY 12.Macierz BCG przedstawia w jaki sposób mają się do siebie UDZIAŁ RYNKU WZROST RYNKU PRZEPŁYW GOTÓWKI
13.Najważniejszą funkcją opakowania jest OCHRONA 14Promocja uzupełniająca polega na KRÓTKOTRWAŁYCH DZIAŁANIACH POPIERAJĄCYCH SPRZEDAŻ LUB ZAKUP OKREŚLONEGO PRODUKTU LUB USŁUGI
15.Strategiaagregacyjna opiera się na STANDARYZACJI I MASOWOŚCI PRODUKCJI ORAZ UNIFIKACJI FORM I METOD SPRZEDAZY 16. Przesłanką do formułowania celów marketingowych firmy jest POPYT
17. Zachowanie nabywcy na rynku ukierunkowują POSTAWY
18.Funkcje dodakowe produktu decydują o:ESTETYCE PRODUKTU 19.Tradycyjny podział instytucjonalny rynku:
20.Strategia budowania odnosi się do GWIAZD I TRUDNYCH DZIECI
21.Podmiotowym punktem wyjścia w strategii marketingowe jest KONSUMENT
22.Marketing współczesny to inaczej M DYNAMICZNY
23.Marketing Mix to KOMPOZYCJA ELEMENTÓW MARKETINGU UŻYTYCH RÓWNOCZEŚNIE W CELU ODDZIAŁYWANIA NA RYNEK
24. konsumeryzm to RUCH SPOŁECZNY MAJĄCY NA CELU OCHRONĘ INTERESÓW KONSUMENTA
25. Znak towarowy łączy w sobie pojęcia:NAZWA HAND I MARKA HANDLOWA
26. Wg definicji Amer Stow Mark z 1941r marketin to: DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA KONCETRUJĄCA SIĘ NA PRZEPŁYWIE TOWARÓW I USŁUG OD PRODUCENTA DO KONSUMENTA LUB UŻYTKOWNIKA
27. Demarketing to DZIAŁANIA WZGLĘDEM OTOCZENIA RYNKOWEGO REALIZOWANE W SYTUACJI RYNKOWEJ REALIZOWANE W SYTUACJI NIEZASPOKOJENIA EFEKTYWNEGO POPYTU A ZMIERZAJĄCE DO ONIŻENIA POPYTU NAJCZĘŚCIEJ PRZY RÓWNOCZESNYM POBUDZANIU PODAŻY 28. Najbardziej wymownym i naturalnym czynnikiem komunikacji niewerbalnej jest SPOJRZENIe
29. Strategia selektywna penetracji rynku polega na STRATEGII WZGLĘDNIE WYSOKIEJ CENY NA NOWY PRODUKT PRZY RÓWNOCZEŚNIE NISKICH NAKŁADACH NA PROMOCJĘ 30.Perymetr jest to przyrząd do badania KĄTA WIDZENIA OGŁOSZENIA PRASOWEGO 31.Czynności działania wchodzące w zakres marketingu zależą od:FUNKCJI MARKETINGU
32.Podstawową funkcją znaku towarowego jest WSKAZANIE NA POCHODZENIE TOWARU
33.Marketing współczesny koncentruje uwagę na potrzebach nabywcy
34. Strategia marketingowa to SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I PROWADZENIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO REALIZACJI CELÓW MARKETINGOWYCH PRZY UWZGLĘDNIENIU WARUNKÓW OTOCZENIA
35. Początki marketingu związane są z PIERWSZE LATA XX w.
36. wyposażenie produktu to OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE PRODUKTU
37. Uwaga jest to SKUPIENIE ŚWIADOMOŚCI NA OKREŚLONYCH PRZEDMIOTACH
38. Efekt skali wykożystuje przedsiębiorstwo stosujące MARKE ZRÓŻNICOWANY
39. Dystrybucja selektywna to: DOPROWADZENIE TOWARÓW DO KONSUMENTA PRZEZ OGRANICZONĄ LICZBĘ POŚREDNIKÓW
40. Rdzeń produktu to PRODUKT WRAZ ZE WSZYSTKIMI USŁUGAMI
1. Gdy kierownictw dązy do poprawienia wyników finas a działanie to reklama dodatkowa dytrybucja prowizyjne wynagrodzenie w dziale zbytu to orientacja SPRZEDAŻOWA 2.Makrootoczeniem firmy nie jest KONKURENCJA 3. Grupą cech o charakt społecznym jest PRZYNALEŻNOŚĆ DO TZW GRUPY ODNIESIENIA 4.W „czrnej skrzynce” postępowania konsumenta rozpatrywane są CECHY CHARAKT KUPUJĄCEGO 5.Reguły leksykograficzne określają sposób postępowania konsumenta polegający na WYBORZE PRZE KONSUMENTÓW NAJWAŻNIEJSZEJ DLA NICH CECHY PRODUKTU A NASTĘPNIE WYBORZE TAKIEGO PRODUKTU KTÓRY SPEŁNIA NAJWYŻSZEE OCZEKIWANIA Z PUNKTU WIDZENIA TEJ CECHY 6. Instrumentem wali konkurencyjnej w strategii poborcy MYTA jest UNIKALNY PATENT PRODUKTU 7. Kryterium segmentacji do kryteriów ekonomicznych nie jest STADIUM ŻYCIA RODZINY 8.Produkty określane w metodzie BCG jako „trudne dzieci” (pytania) cechuje WYSOKA DYNAMIKA SPRZEDAŻYI NISKI UDZIAŁ W RYNKU 9. Popyt w stadium dojrzałości przy założeniu klasycznego cyklu życia produktu MA CHARAKTER SZTYWNY 10. Grupa konsumentów która akceptuje nowy produkt pod wpływem innych konsumentów toBIERNI 11. Gdy zaczął padać desz i kupiłeś parasol to:JEST TO DOBRO NABYWANE PO WPŁYWEM NAGŁEJ POTRZEBY 12.Funkcja zanku towarowego oznaczająa że włściciel znaku zobowiązuje się do utrzymania jakości produktu na określonym poziomie to funkcja GWARANCYJNA 13. Metoda portfolio jest przydatna w ustalaniu strategii PRODUKTU 14. Gdy popyt jst nieelastyczny cenowo zastosowanie strategii cenowej SKINMINING jest dużym błędem 15. W strategii cenowej SKINMING wykorzystuje się CENĘ PRESTIŻOWĄ 16.klienci restauracji oczekując czystych stolików nakryć świeżej żywności są na poziomie RDZENIA PRODUKTU 17. Wzrastające tempo sprzedaży najwyż poziom zysków z tendecją do spadku, budowa dużej sieci zbytu są to typowe charakterystyki dla produktu znajdującego się w fazie: NIE WPROWADZANIA WZROSTU DOJRZAŁOŚCI SPADKU ŻADNA Z TYCH 18.Opakowanie jest środkiem SPĘŁNIAJĄCYM WSZYSTKIE POWYŻSZE FUNKCJE TJ ZABEZPIECZENIE REKAMA RACJONALIZUJĄCCYM ORGANIZACJĘ ZAKUPU I SPRZEDAŻY 19.Zmniejszenia ceny produktu z powodu gorszej jakości i zachęcenie do zakupu poza sezonem to BONIFIKATA 20. Dystrybucja intensywna występuje w6wczas gdy na danym terenie produkt sprzedawany jest: W MAKSYMALNEJ LICZBIE PUNKTÓW SPRZEDAŻY 21. W przypadku spredaży lodówek pralek mebli samohodów średniej klasy najlepszym rozw jest dystrybucja SELEKTYWNA 22. Rolę pośredników w kanale dystrybucji mogą spełniać HURTOWNICY AGENCI HANDLOWI FIRMY TRANSPORTOWE BANKI JEŚLI PTRAFIĄ ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE CAŁEGO KANAŁU23. Pośrednicy nie wykonują WYTWARZANIA PRODUKTÓW I USŁUG 24. strategia push nie powinna być stosowana Biżuteria 25. Promocja obejmuje następujące formy SPRZEDAŻ OSOBISTĄ REKLAMOWĄ PUBLIC RELATIVE 26. Sprzedaż osobista UMOŻLIWIA NAWIĄZYWANIE BEZPOŚREDNICH KONTAKTÓW MIĘDZY SPRZEDAJĄCYMI I POTENCJANYMI NABYWCAMI 27. Zestaw środków materialnych powiększających atrakcyjność sprzedaży danego produktu to PROMOCJA SORZEDAŻY 28. Propaganda gospodarcza (publicity) to FORMA RÓŻNIĄCA SIĘ OD REKLAMY TYM,ŻE PRZEDSIĘBIORSTWO KORZYSTAJĄC Z NIEJ NIE UISZCZA Z TEGO TYT OPŁAT 29. Reklama wydawnicza obejmuje między innymi BROSZURY KATALOGI KALENDARZE I INE FORMY PUBLIKACJI ZWARTEJ 30.Przy sprzedaży towarów codziennego użytku wskazana jest dystrybucja EKSTENSYWAN (INTENSYWNA)

RYNEK to ogół stosunków wymiennych pomiędzy sprzedającymi-oferującymi towary i usługi, reprezentującymi podaż-a kupującymi zgłaszającymi zapotrzebowanie na określone towary i usługi poparte odpowiednimi środkami płatniczymi i reprezentującymi popyt ELEMENTY RYNKU podmioty i przedmioty rynkowe stosunki wzajemne między pod i przed ryn. FUNKCJE MARKETINGU gromadzenie informacji rynkowejKlasyczne funkcje w dziedzinie obrotu towarowego zw z obsługą procesów kupna-sprzedaży Funkcje w dziedzinie zarządzania F typu społecznego F typu naukowego polegające na tworzeniu na bazie praktyki teorii”średniego zasięgu” MARKETING to proces w ramach którego struktura popytu na dobra i usługi jest rozszerzana i zaspokajana przez innowacje promocję sprzedaż i wymianę dóbr i usług . To działalność która poprzez proces wymiany zmierza do zaspokojenia potrezb i zyczeń konsumenta STRATEGIA MARKETINGOWA stanowi zestaw działań przy pomocy których przedsiębiorstwo osiąga swoje cele rynkowe (zdobucie nowwych rynków ulokowanie na rynku odpo towarów z zysku) ORIENTACJA PRODUKCYJNA przysp rozwoju gosp nowe odkrycia produkcja masowa rynek sprzdawcy jak wytwarzać dużo i tanio wyrób dostępny szerokiemu gronu OR SPRZEDAWŻOWA zaostrzona konkurencja rozwój syst masowej dystrybucji wyrobów intensywny zbyt OR MARKETINGOWA pojawienie się rynku konsumenta silny wzrost produkcji kształtowanie struktury potrzeb kons szybki rozwój technik rynki globalne wzrost wydatków na badania kreowanie nowych potrzeb M STRATEGICZNY opracowanie długotrwałych konceocji przstosowania się do zmian zdolność firmy do identyfikowania szans i zagrożeń strategiczne planowanie MARKETING MIX to kombinacja poszczególnych elem marketingu, które stanowią podstawę każdej strategii marketingowej ELEM M MIX Produkt cena dystrybucja promocja Są i 7 elem kompozycje + personel otoczenie materialne proces świadczenia usług ZASADY POSTEPOWANI MARK Kluczowa pozycja konsumenta i jego potzreby Potencjał rynku a nie siły produkcyjne są obserwacją przedsiębiorstw Badania marketingowe Programowe procesy innowacji systemowe podejście do problemów rynku Wypracowanie zintegrowanych systemów działania DECYZJE RYNKOWE dot 2 grup zmiennych Z KONTROLOWANE zależne od decydenta to narzędzia oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek Z NIE KONTROL wyróżnia się tu zachowania rynkowe nabywców postawy konsumentówBADANIA RYNKOWE rozpoznanie mechanizmu rynkowego struktury stanu i rozwoju jego elementów w celu stworzenia przesłanek do podekmowania trafnych i efektywnych decyzji B MARKETINGOWE systematyczne projektowanie zbierania analizowania i interpretacja danych zw z sytuacją przedsiębiorstwa w celu podjęcia najbardziej trafnych i operatywnych decyzji rynkowych ŹRÓDŁA INFORMACJI WTÓRNE-literatura dokumentacja GUS Roczniki statystyczne PIERWOTNE od personelu fachowego od konsumentów CHARAKTER INFORMACI WYCZERPUJĄCE dane dot sprzedaży zapasów cen struktura ludności płci gosp domowych NIEWYCZERPUJĄC badania budżetów rodzinnych ankiety wywiady test ANKIETA szeroki zakres podstawa do analiz należy unikać pytń zbyt ogólnikowych bez pyatń intymnych wstydliwych pytania bezpośrednio zw z problemem EKSPERYMENT zw przyczynowo-skutkowy zmiana jednego z warynków WYWIAD rozmowa w celu uzyskania określonego zestawu if oparty na procesie wzajemnego kominikowani się wiele rodzaju wywiadu głębinowy zogniskowy OBSERWACJA niezauważalne zamierzone systematyczne postrzegani obiktów w ich naturalnych warunkach bezpośredni pośrednia jawan ukryta trudność zapewnienia reprezentatywność duża liczba obserwatorów bral inf o faktach subiektywnych TESTY technika projekcyjna testy skojarzeń słownych tematyczne uzupełnień zdań większy stopień obiektywnych wyników konkretywność INFORMACJA MARKETINGOWA wszelka inf wykorzystywana w procesie marketingowego zarz firmą przynosząca wiedzę która pozwala redukować niepewność decyzji związabych z realizacją marketingu strategicznego i operacyjnego SEGMENTACJA podział danego rynku wg określonych kryteriów na względnie jednorodne grupy konsumentów różniące się między sobą reakcjami na dany produkt
PRODUKT to dobro materialne lyb usługa zdolne do zaspokojenia potrzeb ludzkich to cokolwiek co może znaleźć się na rynku zyskać uwagę zostać nabyte dzielimy je na Dobra fiz-samochód usługi-kredyt na zaup auta osoby-Hołowczuc miejsca-Kraków Organizacje-Business Center Club Idee-bezpieczna jazda CZYNNIKI HAMUJĄCE ROZWÓJ NOWEGO PRODUKTU deficyt pomysłów na nowy produkt rozproszenie rynku ograniczenia administracyjne i społ brak kapitału szybki czas rozwoju POZYCJE KONKURENCYJNE FIRM NA RYNKU DOMINUJĄCA kontroluje zachowanie innych konkurentów SILNA działa niezależnie ŚREDNIA działa sprawnie ale ma małę szanse na popr syty SŁABA działa niezadawalająco NIEKORZYSTNA działa beznadziejnie nie ma żadbych możliwości na poprawę WPROWADZENIE NOWEGO PRODUKTU NA RYNEK Proces akceptacji faza uświadomienia zainteresowania ewaluacji próby akceptacji ASORTYMENT PRODUKTÓW zbiór wszystkich linii produktu i konkretnych wyrobów oferowabych nabywcom przez producentów USŁUGA to dowolne działanie jakie jedna strona może zaoferować jest ono niematerialne i nie prowadzi do jakiej kolwiek własności MARKA to nazwa termin symbol wzór stworzona celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród konkurencji PROMOCJA obejmuje wszystkie przedsięwzięcia i środki komunikowania się o charakterze pośrednim i bezpośrednim z istniejącymi i potencjalnymi klientami w celu zaznajomienia ich z produktami firmy zwiększenia sprzdaży oraz wykreowanie odpowiedniego wizerunku na rynku FUNKCJE PROMOCJI informacyjno-przekonywująca, aktywizująca sprzedaż, kierująca i umacniająca pozytywny wizerunek firmy REKLAMA podstawowa forma komunikowania się z rynkiem , masowa odpłatna bezosobowa forma prezentowania oferty sprzedaży przez określonego nabywcę PUBLIC RELATIONS instrument polityki promocji zmierzający do kreowania utrwalania i rozszerzania społeczego zaufania i pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. CELE PR wspieranie wprowadzonych nowych produktów wspieranie zmian budowanie zainteresowania określoną kategorią produktów obrona produktów które trafiły na opór społeczny budowanie image całego przedsiębiorstwa sprzyjający produktom MARKETING BEZPOŚREDNI interakcyjny system marketingu, który korzysta z jedego lub więcej mediów reklamowych by wywołać określoną odpowiedź oraz transakcję w dowolnym miejscu (m katalogowy poczty telemarketing zakupy z automatu STRATEGIA REKLAMOWA BRIEF –spisane założenia strategii reklamowej przez zleceniodawcę dla wybranej agencji reklamowej. Układ BRIEFU: wprowadzenie grupa docelowa cel reklamy obietnica poparcie pożądna reakcja konsumenta wskazówki wykonawcze obowiązkowe składniki środki przekazu ocena skuteczności
Praca w dokumencie Word...


Widzisz tylko część pracy, aby zobaczyć całość, musisz się zalogować.

Nie masz jeszcze u Nas konta? Na co czekasz? ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ TERAZ

Zapomniałeś hasła? Skorzystaj z formularza przypominającego hasło.


Czytano: 6049 , autor: Mafej , Ocena: 46.01

      Blip Śledzik Twitter Facebook Buzz Wykop

Inne podobne teksty do tytułu Marketing

Marketing - ogólne zaganienia
Marketing w pigułce
Marketing mix
Marketing ściąga ok!!!
Marketingowa rola opakowania.
Marketingowy proces badawczy.
Marketing usług
Marketingowe badania rynku - Etapy procesu badawczego
Marketing zapachowy
Marketingowe badania rynku - etapy procesu badawczego.
Marketing usług bankowych.
Marketing Case Study


Losowe teksty z tej samej kategorii

Produkt, jego rodzaje itp itd
Istota i zakres badań marketingowych
opis stanowiska pracy (2)
Segmentacja rynku (3)
Dobór próby
Marketingowy proces badawczy.
Sciaga - pojęcia
Elementy majątku jednostek gospodarczych
Symbole w reklamie
Zagadnienia ogólne z marketingu


Wasze komentarze

Brak komentarzy dla danej pracy.
Zmień kategorię:

Zobacz także:

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość

A A A A - zmień wielkość czcionki


Oceń pracę:

Ocena pracy wynosi 46.01.

Informacje o pracy:

⇒Dodano: 2008-11-21 12:46:20
⇒Czytano: 6049
Autor: Mafej


Dodatkowe opcje:

Drukuj stronę
ZGŁOŚ NARUSZENIE
Wyślij znajomemu
Dodaj do ULUBIONYCHDodaj komentarz:

Tytuł:

Treść: